Phần mở rộng tệp .CSV

Loại tệp Giá trị phân tách bằng dấu phẩy Tệp

Nhà phát triểnKhông có
Phổ biến3, 8
thể loạiHồ sơ dữ liệu
định dạngVăn bản X

Bản văn

Tập tin này được lưu ở định dạng văn bản đơn giản. Bạn có thể mở và xem nội dung của tệp này bằng trình soạn thảo văn bản.

Tệp CSV là gì?

Tệp CSV là tệp giá trị được phân tách bằng dấu phẩy thường được sử dụng bởi các chương trình bảng tính như Microsoft Excel hoặc OpenOffice Calc. Nó chứa các bộ dữ liệu văn bản đơn giản được phân tách bằng dấu phẩy với mỗi dòng mới trong tệp CSV biểu thị một hàng cơ sở dữ liệu mới và mỗi hàng cơ sở dữ liệu bao gồm một hoặc nhiều trường được phân tách bằng dấu phẩy. Các tệp CSV thường được mở bởi các chương trình bảng tính để được tổ chức thành các ô hoặc được sử dụng để truyền dữ liệu giữa các cơ sở dữ liệu. Thêm thông tin

Tệp CSV mở trong Microsoft Excel 2016

Định dạng trao đổi dữ liệu CSV được hỗ trợ bởi một lượng lớn các chương trình cá nhân, doanh nghiệp và khoa học. Do sự hỗ trợ rộng rãi của nó, định dạng đặc biệt hữu ích trong việc chuyển dữ liệu dạng bảng giữa các chương trình.

Tệp này cũng hữu ích để chuyển dữ liệu được lưu ở định dạng độc quyền, chẳng hạn như tệp .XLSX, sang một chương trình khác không hỗ trợ định dạng XLSX. Ví dụ: bạn có thể xuất hàng ngàn liên hệ từ dịch vụ email sang tệp CSV sau đó nhập tệp vào trình tổ chức địa chỉ hoặc dịch vụ email khác.

Các chương trình mở tệp CSV

các cửa sổ
Trình xem tập tin Plus
Microsoft Excel 2016
Corel Quattro Pro X9
Apache OpenOffice
LibreScript
Microsoft Notepad
Intuit Quicken
Máy chủ
Bất kỳ trình soạn thảo văn bản
Mac
Microsoft Excel 2016
Kế hoạch Neoamesa
Apache OpenOffice
LibreScript
Máy chủ
Bất kỳ trình soạn thảo văn bản
Linux
Apache OpenOffice
LibreScript
Máy chủ
Web
Sách tươi
Intuit QuickBooks Canada
Hiền nhân
iOS
MobiSystems OfficeSuite Pro
Android
MobiSystems OfficeSuite Pro

Đề XuấT

Phần mở rộng tệp .WXP
2019
Phần mở rộng tệp .UN
2019
Phần mở rộng tệp .MARSHAL
2019